OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Valmont trading s.r.o., platné od 1.8.2012

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví závazná pravidla pro veškerý obchodní styk mezi dodavatelem a odběratelem, jak jsou tito specifikováni níže. VOP jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi dodavatelem a odběratelem.

Dodavatel

Odběratel

Je podnikatelský subjekt s přiděleným platným IČ, který provedl nebo provádí objednávku v rámci jeho podnikatelské činnosti. Se spotřebiteli neobchodujeme.

Dále jen kupující.

Objednávka

Před prvním nákupem je nutno, aby se kupující zaregistroval do online systému. Registraci je možno provést vyplněním formuláře nebo přes obchodního zástupce, který registraci provede za kupujícího. Následně kupujícího bude náš obchodní zástupce kontaktovat a budou mu přiděleny přístupové informace pro vstup do systému..

Zboží kupující objednává vložením do košíku a zadáním požadovaného množství. Pro dokončení objednávky je nutno zboží v košíku potvrdit. Košík kupujícího může informovat o případné nedostupnosti určitého zboží a zobrazí kupujícímu finální přehled objednaného zboží. Po potvrzení je nutné zvolit místo dodání a formu úhrady.

Potvrzení a odeslání objednávky kupujícím se považuje jako návrh na uzavření kupní smlouvy a zároveň souhlasem s těmito obchodními podmínkami.

Po odeslání objednávky kupujícímu přijde email s rekapitulací objednávky. Jestliže kupujícímu email nedorazí, je nutné zkontrolovat, jestli byla objednávka kupujícím opravdu odeslaná, popřípadě je-li uveden správně kontaktní email na kupujícího.

Vzhledem k vytíženosti a expedici, která probíhá několikrát denně, není možné objednávku po 30 minutách od objednání již měnit či jinak doplňovat. Po 16:00 hodině již není možné měnit či doplňovat žádnou objednávku.

Objednávkový online systém je nastaven tak, aby neumožňoval odeslat v objednávce zboží, které není aktuálně skladem. Přesto, jestliže v objednávce nastane situace, že daná položka není k dispozici, bude tato objednávka o toto zboží ponížena.

Pro objednávky placené převodem z bankovního účtu platí, že pokud není fakturovaná částka uhrazena do 4 pracovních dnů od vystavení faktury, je tato objednávka automaticky stornována pokud není domluveno jinak.

Ceny

Ceny zboží uveřejněné na internetových stránkách http://obchod.topcigars.cz v profilu kupujícího, do kterého se přihlašuje pod svými přihlašovacími údaji, představují aktuální platné ceny, které mají přednost před cenami uvedenými v tištěné formě. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH nebo s DPH podle nastaveného zobrazení a neobsahují dopravné a balné. V ceně je již zahrnut poplatek za likvidaci elektroodpadu a autorská odměna. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

Zaslání objednávky a dodání zboží

Způsob odeslaní zboží si volí kupující při zadávání objednávky. Zboží prodávající zasílá prostřednictvím zásilkové služby, nebo je možné si ho vyzvednout kupujícím na adrese provozovny prodávajícího: Valmont trading s.r.o., Bečovská 7, Praha 10 - Uhříněves, PSČ 104 00 v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00. Dobu vyzvednutí v případě vyzvednutí tentýž den od zadání objednávky je nutno si kupujícím předem domluvit. V případě osobního vyzvednutí kupujícím bude objednávka rezervována po dobu 3 dnů.

Zboží objednané v pracovní dny do 16:00, je odesláno kupujícímu tentýž pracovní den. Zboží objednané po 16:00 je expedováno následující pracovní den. Přepravce garantuje doručení do jednoho pracovního dne ode dne expedice zásilky. Prodávající nemůže garantovat za přepravce avizované doručení. Zásilka je odesílána výhradně na adresu, kterou kupující zadal ve své objednávce. Nepřevezme-li kupující objednané zboží, a zboží bude vráceno prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím vynaložené náklady na dopravu zboží v plné výši.

Převzetí zboží

Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození přepravního obalu, je kupující povinen si zkontrolovat kompletnost a stav objednávky a v případě poškození či neúplnosti vyhotovit záznam a fotodokumentaci o zjištěné skutečnosti a tuto si nechat potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu nahrazena chybějící či poškozená část objednávky. Podepsáním dodacího listu či převzetím od dopravce a zaplacením kupní ceny kupující stvrzuje, že objednávka dorazila kompletní a nepoškozená. Na pozdější reklamace způsobené dopravou nebude brán zřetel a budou zamítnuty.

Platební podmínky

Ceny zboží jsou uvedeny bez DPH nebo v případě změny volby zobrazení včetně DPH. Ceny si kupující domlouvá přímo se svým obchodním zástupcem prodávajícího na základě svých obratů a odběrů. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platební podmínka je volena kupujícím a to buď platbou předem - úhradou celkové částky včetně nákladů na dopravu na bankovní účet prodávajícího nebo při převzetí zboží - na dobírku nebo při osobním převzetí hotově. Doprava při objednávce nad 2.000kč bez DPH je zdarma - při objednávce do 2.000 Kč bez DPH je dopravné 75,- Kč bez DPH přičteno k celkové částce faktury.

Dopravné na Slovensko činí při objednávce do 200€ - 18€, do 300€ - 9€, nad 300€ doprava zdarma.

V individuálních případech je možné platit za zboží bezhotovostním převodem s datem splatnosti, uvedeném na faktuře. Platba bezhotovostním převodem na splatnost je možná po podpisu rámcové kupní smlouvy. Prodej na splatnost není možný pro kupující odebírající zboží po kratší dobu než 3 kalendářní měsíce. Celkový objem částky nesplacených faktur zároveň nesmí přesáhnout průměrný obrat za 14 dní po období předcházejících 3 kalendářních měsíců. „Obratem“ se rozumí součet výší kupních cen, které kupující zaplatil prodávajícímu za odebrané zboží za určené časové období. Prodávající si vyhrazuje právo snížit či zcela odebrat možnost nákupu na splatnost kupujícímu dle svého uvážení a to bez předchozího upozornění.

Záruka, reklamace

Zákonná odpovědnost za vady

Zákonná odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ust. § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Prodávající zaručuje, že zboží bude v okamžiku předání prosto vad. Nebezpečí vzniku škody na zboží nebo jeho ztráty či odcizení přechází na kupujícího okamžikem, kdy se zboží dostane do sféry dispozice kupujícího.


Záruka za jakost zboží

Odpovědnost za jakost zboží se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 429 a násl. zákona c. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Výjimky ze záruky na jakost zboží jsou uvedeny v těchto VOP, v návodu zařízení, na produktové stránce v e-shopu, popř. přímo na faktuře. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží přiměřené době a způsobu jeho používání, úmyslné poškození zboží kupujícím nebo třetí osobou, poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické (úder blesku, přepětí, podpětí, statická a naindukovaná elektřina, přepólování), poškození živelnou pohromou, závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací, poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace, poškození způsobené nedodržením instalačního návodu, poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno a na zboží, které má porušenou záruční plombu.


Kupujícímu je poskytována záruční doba na elektronické cigarety a to v délce:

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy (objednávky) kdykoliv před jejím odesláním. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy po odeslání zboží, před jeho zaplacením, má prodávající právo požadovat od kupujícího náklady s odesláním spojené. V případě opakovaného zrušení již odeslané objednávky kupujícím má prodávající právo ukončit s kupujícím spolupráci. Prodávající si též vyhrazuje právo ukončení smluvního vztahu s kupujícím, který porušuje platné předpisy či zákony pro prodej zboží nabízené prodávajícím, či jinak nesplňuje platnou legislativu.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které uvede kupující při registraci, popřípadě v navazující korespondenci, shromažďuje prodávající pouze za účelem usnadnění komunikace s kupujícím a pro potřeby vyřízení obchodního případu.

Odpovědnost za škodu

Prodávající neodpovídá za přímé, nepřímé nebo následné škody, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s nákupem, instalací, provozem nebo poruchou zakoupeného zboží (náklady na montáž, demontáž, opravu, ztrátu očekávaného zisku, ztrátu času, dopravu a další odvozené škody).


Tyto obchodní podmínky a vztahy z nich vyplývající se řídí zejména ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Prodávající Valmont trading s.r.o. si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.topcigars.cz. nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.